ความคิดสร้างสรรค์

นวัตกรรมคือสิ่งที่คิดค้นมาจากความติดสร้างสรรคจนก่อเกิดนวัตกรรมในอนาคต

About the Author

admin