การขอจดสิทธิบัตร และขั้นตอนในการใช้งาน

 

ปกติแล้วการจดสิทธิบัตร หมายถึง การที่ขอยื่นจดผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของเราเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นจะต้องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถออกสิทธิบัตรให้ได้ โดยหลักๆ แล้วการจดสิทธิบัตรมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์, สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร ซึงขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตรต่างๆ ก็จะคล้ายๆ กัน ดังนี้

1. ยืนคำขอรับสิทธิบัตรตามประเภทที่ตัวเองต้องการ หากเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องเสียเงิน 500 บาท, สิทธิบัตรการออกแบบเสียเงิน 250 บาท โดยเอกสารที่ยื่นประกอบไปด้วย
– แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
– รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ต้องการยื่นจด
– ข้อถือสิทธิ
– บทสรุปการประดิษฐ์ (สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ อนุสิทธิบัตร)
– รูปเขียน (ถ้ามี)
– เอกสารอื่นๆ
2. เมื่อมีการยื่นคำขอแล้วเกิดมีสิ่งบกพร่องต่างๆ ขึ้นมาและยังอยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ไขได้เจ้าหน้าที่ก็จะทำการแจ้งกลับไปเพื่อให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องแก้ไขภายใน 90 วัน แต่ถ้าดำเนินการไม่ทันสามารถผ่อนผันได้ แต่หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ
3. เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องขอแบบ สป/สผ/อสป/003-ก สำหรับการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติม และเสียค่าธรรมเนียม
4. เมื่อถึงขั้นตอนนี้การยื่นขอจดสิทธิบัตรจะถูกแบ่งตามประเภทขอดังนี้
4.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และออกแบบ เมื่อมีการแก้ไขถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท จะมีการแจ้ง 2 ครั้งๆ ละ 60 วัน ถ้าหากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ พร้อมให้ส่งคำขอจดสิทธิบัตรชุดล่าสุดพร้อมส่งคำแปลข้อถือสิทธิ บทสรุปที่เป็นภาษาอังกฤษ
4.2 อนุสิทธิบัตร ทำเหมือนกันทุกประการ เว้นแต่ว่าชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศโฆษณาเป็นเงิน 500 บาท และไม่ต้องส่งคำแปลภาษาอังกฤษ
5. ข้อนี้ก็จะแบ่งแยกขั้นตอนเอาไว้อย่างชัดเจน
5.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อประกาศโฆษณาเรียบร้อย ต้องทำการยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ เสียค่าธรรมเนียม 250 บาท พร้อมทั้งใช้แบบ สป/สผ/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี หากพ้นระยะจะถือว่าสละสิทธิ
5.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อประกาศครบ 90 วันเจ้าหน้าที่จะสืบค้นว่าเคยมีผลิตภัณฑ์ลักษณะคล้ายกันหรือไม่ ถ้าไม่มีก็มาขึ้นคำขอจดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
5.3 อนุสิทธิบัตร เมื่อประกาศโฆษณา คนที่มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศโฆษณา
6. สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เท่านั้น หลังตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะสืบค้นเอกสารว่าเคยมีสิ่งประดิษฐ์ลักษณะเดียวกันหรือไม่ ทั้งในและต่างประเทศ หากไม่มีก็จะได้รับการขอจดสิทธิบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท

About the Author

admin